Oplysninger om behandling af personoplysninger
Klinisk diætist Malene Iskov behandler oplysninger om kunder til brug for kunderegister,
journalføring og bogføring.

Klinikkens dataansvarlige, Malene Iskov, er ansvarlig for, at oplysningerne behandles i
overensstemmelse med Persondataforordningen, herunder at der kun behandles relevante
oplysninger, og at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.


Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i
journalføring og kunderegister og sikre mulighed for korrekt journalføring, bogføring og fakturering.
Styrelsen for Patientsikkerheds Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners
patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.), herefter
journalføringsbekendtgørelsen, og bogføringsloven er retsgrundlag for behandlingen. Der
behandles kun personoplysninger, som kunder ved samtykke har overdraget ved etableringen af
kundeforhold til klinikken. Uden samtykke til klinikkens behandling af kundeoplysninger er et
kundeforhold ikke muligt.


Personoplysninger om kunder i klinikken behandles udelukkende internt i klinikken og videregives
ikke til tredjemand.


Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde
opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med journalføringsbekendtgørelsens § 15,
stk. 1, i 10 år og efter bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som
materialet vedrører. Herefter slettes de.


Hver kunde har ret til at anmode klinikkens dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af
personoplysninger om kunden eller til at gøre indsigelse mod klinikkens behandling. Kunden har
ret til dataportabilitet, hvorved efter Persondataforordningens art. 20 forstås, at den registrerede
har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage
personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at
transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige,
som personoplysningerne er blevet givet til.


Kunden har ret til at trække sit samtykke til klinikkens behandling af personoplysninger tilbage.


Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf.
Persondataforordningens art 22, stk. 1 og 4.


Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.